AI in het onderwijs


Op 14 februari 2024 vonden de presentaties van profielwerkstukken op het Fonsvitae plaats, waarna docenten begonnen met het beoordelingsproces. Opvallend was dat twee groepen zich richtten op het onderwerp kunstmatige intelligentie (AI), wat aanleiding geeft tot een belangrijke discussie over de aanpak van plagiaatdetectie in het huidige onderwijslandschap.

De toenemende inzet van AI-technologieën door studenten om opdrachten te vervaardigen roept vragen op over de authenticiteit van hun werk. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat onze huidige systemen voor plagiaatdetectie mogelijk niet volstaan om de integriteit van het beoordelingsproces te waarborgen. Het is daarom cruciaal dat we onze methoden voor het identificeren van plagiaat heroverwegen en aanpassen aan de nieuwe realiteiten die AI met zich meebrengt.

Het verbieden van AI-gebruik in het onderwijs lijkt geen haalbare oplossing; de technologie is reeds wijdverbreid en zal niet verdwijnen. Een student merkte treffend op dat AI te vergelijken is met de industriële revolutie, wat de onomkeerbare impact en het potentieel van deze technologie onderstreept.

Om deze uitdagingen aan te gaan, stel ik voor om ons beleid en onze benaderingen op de volgende manieren aan te passen:

  1. Verhogen van Bewustwording en Educatie: Het is essentieel om zowel docenten als studenten te voorzien van kennis over de ethische implicaties en het correcte gebruik van AI in het onderwijs. Door het organiseren van informatieve sessies kunnen we een gemeenschappelijk begrip ontwikkelen over de uitdagingen en mogelijkheden die AI biedt.
  2. Beleidsaanpassingen: Ons beleid moet worden herzien om duidelijke richtlijnen te bevatten over het gebruik van AI bij het voorbereiden van opdrachten. Dit omvat het definiëren van wat als ongepaste assistentie wordt beschouwd en het vaststellen van de gevolgen voor studenten die zich niet aan deze richtlijnen houden. AI kan dienen als hulpmiddel, maar mag niet het eindproduct zijn. Docenten kunnen bijvoorbeeld specifieke citaten of secties uit een werkstuk halen en de student hierover bevragen, waarbij kennis van de student en gezond verstand leidend zijn.
  3. Innovatie in Beoordeling: Het is noodzakelijk om onze beoordelingsmethoden te herzien en te innoveren, zodat we minder afhankelijk zijn van traditionele schriftelijke opdrachten. Door verschillende vormen van evaluatie te omarmen, zoals projectwerk, mondelinge presentaties en praktische toepassingen, kunnen we een beter inzicht krijgen in de werkelijke vaardigheden en kennis van studenten.

De relevantie en urgentie van deze aanpassingen worden onderstreept door recente discussies en onderzoeken naar de invloed van AI op het onderwijs. Door proactief te handelen, kunnen we de integriteit van het onderwijsproces waarborgen en tegelijkertijd een omgeving creëren die innovatie stimuleert en ethisch gebruik van technologie bevordert.

Het is tijd om onze benadering van onderwijs en beoordeling te herzien, niet alleen om plagiaat effectief tegen te gaan, maar ook om een leeromgeving te creëren die innovatie aanmoedigt en het ethische gebruik van technologie ondersteunt. Door samen te werken, kunnen we een toekomst vormgeven waarin technologie onze onderwijspraktijken verrijkt, zonder afbreuk te doen aan de waarden die ons dierbaar zijn.

AI is de nieuwe stoomtijdperk